Програм предмета

Електростатика

Увод. Укратко о развоју науке о електрицитету и савременом схватању електрици­тета. Електростатичка индукција. О расподели наелектрисања (појам тачкастог нае­лек­три­сања, подужна, површинска и запреминска густина наелектрисања).

image8
polje

Електростатичко поље и потенцијал. Кулонов закон, утицај средине и појам ди­ел­ектричне конс­тан­­те и релативне диелектричне константе. Појам и дефиниција елек­тро­ста­тичког поља. Вектор јачине електростатичког пољqа. Поље тачкастог оптерећења и си­с­тема тачкастих оптерећења у хомогеној средини. Ли­није поља и спектар поља. Рад сила по­ља при померању оптерећења, конзервативни карактер електростатичког поља. Елек­тростатички потенцијал. Потенцијална разлика између две тачке, напон, рад при помера­њу наелектрисања у пољу. Потенцијал тачкастог оптерећења и система тачкастих оптере­ћења у хомогеној средини. Еквипотенцијалне површине. Одређивање вектора јачине поља из познате функције потенцијала.

gaus2

Гаусов закон. Вектор површине. Флукс вектора. Гаусов закон. Неки примери при­мене Гаусовог закона (усамљена сфера, усамљени неограничено дуг цилиндар кружног по­пречног пресека, усамљена неограничена раван, две паралелне неограничене равни – ел­­ектрично поље и потенцијал у вакууму и хомогеној средини).

Понашање проводника у електростатичком пољу. Оптерећени проводник ван страног поља. Неоптерећени проводник у страном пољу. Гранилчни услови на површини про­водника. Расподела наелектрисања на површини проводника. Критично поље. Неки примери (усамљена проводна сфера, усамљени неограничено дуг проводни цилиндар кру­ж­ног по­пречног пресека, усамљена проводна неограничена раван, две проводне па­ра­лел­не неограничене равни – ел­­ектрично поље и потенцијал у вакууму и хомогеној средини).

C1

Електрична капацитивност и кондензатори. Електрична капацитивност усамљеног проводника. Кондензатор и електрична капацитивност кондензатора. Неки приме­ри про­рачуна капацитивности. Оптерећивање кондензатора. Спрезање кондензатора, ек­вивалентна капацитивност. Трансфигурација звезда – троугао.

C2

Електрично поље у диелектрицима. Електрични дипол, потенцијал у далекој зо­ни и електрични момент. Понашање дипола у електростатич­ком пољу. Поларизација дие­лектрика и вектор јачине поларизације. Веза између вектора јачине поларизације и поме­ра­ја везаних оптерећења у диелектрику. Макроскопски ефекти поларизације. Генералиса­ни Гаусов закон. Гранични услови. Неки примери при­мене генералисаног Га­­усовог закона и граничних услова.

Енергија и сила. Енергија кондензатора. Локализација енергије у електростатич­ком пољу. Сила између електрода кондензатора.

Кретање наелектрисане честице у електростатичком пољу. Одређивање ин­тен­­зитета вектора брзине наелектрисане честице у електростатичком пољу. Кретање наелектрисане честице која улеће у хомогено поље управно на линије поља.

Електрокинетика

I Kirhofov zakon

Електрична струја. Основни појмови. Пратећи ефекти електричне струје. Стационарно електрично поље и стационарна електрична струја. Јачина и смер електричне струје. Шематско представљање електричних кола и мерење струје. Вектор густине струје. И Кирхофов закон.

Омов закон, електрична отпорност, спрезање отпорника. Омов закон. Референтни смер напона на отпорнику. Мерење напона. Отпорност и проводност хомогеног проводника сталног попречног пресека. Промена отпорности са температуром. Редна, паралелна и мешовита веза отпорника. Поменути везе у звезду и троугао и могућност трансфигурације. Мерење отпорности помоћу амперметра и волтметра. Мерење отпорности мостом. Витстонов мост.

generator

Електрични генератор и просто електрично коло. Електромоторна сила, унутрашња от­пор­ност и снага генератора. Спо­љашња карак­те­рис­ти­ка генератора. Прилагођење пријемника на генератор и степен ко­рисног дејства. Омов закон за просто коло. Напон на крајевима гране сложе­ног ко­ла. Напонска и струјна ин­терпретација генератора. Трансфигу­ра­ција генератора.

otpornici2

Сложена електрична кола. I и II Кирхофов за­кон. Методе решавања сложе­них електричних кола (Кирхо­фо­­ви закони, метод контурних ст­ру­ја, метод потенцијала чворова). Теореме електричних кола (Тевененова, Нортонова теорема, су­пер­по­зи­ци­је, реципроцитета, компензациона).

Нелинеарна кола. Основни појмови о нелинеарним електричним ко­лима. Просто коло са једним нелинеар­ним от­пор­ником.

Кола са кондензаторима. Оптерећивање и рас­те­ре­ћи­вање кон­ден­за­то­ра преко отпорника.

otpornici1