Електромагнетика – одабрана поглавља (модул: УПС)

Курс Eлектромагнетика – одабрана поглавља се, према акредитацији из 2013. године, изводи у петом семестру основних студија на Електронском факултету у Нишу на модулу Управљање системима. Према новом наставном програму (акредитација 2019), од школске 2022/23, курс ће се изводити у шестом семестру.

Шифра предмета: 2OEУ5Ц07 (V семестар) и 3OEУ6Б10 (VI семестар)
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ: 5 (V семестар) и 6 бодова (VI семестар)
Фонд часова: 2 + 2 + 0 (V семестар) и 2 + 2 + 1 (VI семестар)
Књига предмета

Наставници (предавања):
* Др Небојша Раичевић, редовни професор
* Др Ана Вучковић, ванредни професор
Сарадници (рачунске вежбе):
* Маст. инж. Исидора Јовановић, сарадник у настави

Програм предмета:
Максвелове једначине у интегралном и диференцијалном облику. Максвелове једначине у комплексном домену. Електромагнетне особине средине. Гранични услови. Електростатика. Стационарно и временски променљиво електромагнетно поље. Аналитички методи за прорачун ЕМ поља – теорема лика, коришћење функције комплексне променљиве (конформно пресликавање). Нумерички методи за прорачун ЕМ поља – метод коначних разлика, метод коначних елемената (ФЕМ). Потенцијали електромагнетног поља у хомогеним срединама. Поинтингова теорема. Равански електромагнетни таласи (у вакууму, диелектрицима, несавршеним проводницима, феритима и слојевитим срединама). Поларизација поља. Простирање ЕМ таласа. Френелови коефицијенти.

Литература
Д. М. Величковић: Електромагнетика – прва свеска, Електронски факултет, Ниш, 2004.
Д. М. Величковић и сарадници: Збирка решених испитних задатака из Електромагнетике, Електронски факултет, Ниш, 2000.
D. M. Veličković, F. H. Uhlmann, K. Brandisky, R. D. Stancheva, H. Brauer: Fundamentals of Modern Electromagnetics for Engineering, TU Ilmenau, Germany, 2005.
Ј. В. Сурутка: Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2006.
Б. Нотарош, В. Петровић, М. Илић, А. Дјордјевић, Б. Колунџија, М. Драговић: Збирка испитних питања и задатака из електромагнетике, Академска мисао, Београд, 2002.