Програм такмичења

Основи електротехнике

I област
Линеарна електрична кола сталне једносмерне струје. Разне везе отпорника. Решавање разгранатих кола сталне једносмерне струје применом I и II Кирхофовог закона, методе контурних струја и методе напона између чворова.

II област
Решавање разгранатих електричних кола сталне једносмерне струје применом теорема: суперпозиције, узајамности, Тевененове и Нортонове, компензације, линеарности. Трансфигурације електричних кола. Снага и енергија у колима сталне једносмерне струје.

III област
Кола сталне једносмерне струје са кондензаторима и електростатичка кола. Електростатичко поље: вектор јачине електричног поља и потенцијал. Енергија и силе у електростатичком пољу.

IV област
Поларизација диелектрика. Плочасти, цилиндрични и сферични кондензатор. Кондензатори са вишеслојним диелектрицима.

V област
Стални магнети и електромагнети. Магнетско поље електричне струје. Био-Саваров закон. Амперов закон. Закон о конзервацији магнетског флукса. Линеарна магнетска кола. Електромагнетска сила.

VI област
Електромагнетска индукција. Фарадеј-Максвелов закон. Ленцово правило. Самоиндукција и међусобна индукција. Материјали  у магнетском пољу. Уопштени Амперов закон. Магнетски хистерезис. Нелинеарна магнетска кола. Енергија магнетског поља.

VII област
Линеарна кола наизменичне струје. Приказивање наизменичних величина фазорима. Примена комплексног рачуна за решавање кола наизменичне струје: I и II Кирхофов закон, метода контурних струја и метода напона између чворова.

VIII област
Примена теорема за решавање кола наизменичне струје: суперпозиције, узајамности, Тевененове и Нортонове, компезације, линеарности. Трансфигурације електричних кола.

IX област
Снага у колима наизменичних струја. Кола са индуктивно спрегнутим калемовима. Фазна резонанција и фазна антирезонанција у колима простопериодичне струје.

X област
Уравнотежена трафозна кола. Примена фазорског и комплексног рачуна у трофазним колима. Везе у троугао и вез у звезду. Снаге у колима трофазних струја. Уравнотежена трофазна кола са индуктивно спрегнутим калемовима.