Програм

Електромагнетизам

Магнетно поље. Увод. magnetno polje zemljeСтрујна контура и њен вектор површине, струјни елемент. Дефиниција век­то­­ра магнетне индукције преко момента на струјну контуру. Линије поља и спектар поља. Флукс вектора магнетне индукције. Закон о конзервацији флукса. Закон о електромаг­нет­ној сили. Равна крута струјна контура у хомогеном магнетном пољу. Ам­пер­­ски магнетни мо­мент. Ло­ренцова си­ла и кретање на­електрисане честице у хомогеном магнетном пољу. 

Mагнетно поље стационарних струја у вакууму.Bprovodnik Амперов закон. Вектор магнетне индукције унутар и ван неограничено дугог правог струјног проводника. Вектор ма­г­нетне индукције система струјних проводника (метод суперпозиције). Вектор магнетне ин­дукције торусног намотаја. Флукс кроз торусни намотај. Појам танког торус­ног на­мо­таја. Сила између два неограничено дуга права струјна проводника. Дефиниција ампера. Био-­Саваров (Лаплас­ов) закон. Примери примене Био-­Саваровог закона (магнетна ин­дук­­ција проводника ог­ра­ничене дужине, магнетна индукција на оси кружне струјне кон­ту­ре и на оси соленоида. Рад при померању круте струјне контуре у магнетном пољу.

Магнетно поље у материјалној средини. faradej1Амперове микрострује и вектор гус­ти­не магнетног момента. Ге­не­ралисани Амперов закон и вектор јачине магнетног поља. Гра­нични услови на раздвојној површини две средине и закон преламања линија поља. Поде­ла магнетних материјала. Об­јашњење феномена дија-, пара- и феромагнетизма. Циклус хис­терезиса. Прво­битна и нор­мална карактеристика магнећења. Дефиниција магнетних пермеабилности феромаг­не­ти­ка. Магнетско коло – линеарно и нелинеарно. Аналогија са електричним колом и решава­ње магнетних кола.

elindЕлектромагнетна индукција. Коефицијенти самоиндуктивности и међусобне ин­дук­тивности. Фарадејев закон електромагнетне индукције. Ленцов закон. Протекла ко­ли­чи­на електрицитета при промени флукса кроз проводну контуру. Флукс­метар. Подела електромагнетне индукције на статичку и ди­на­мич­ку. Индукована ЕМС код динамичке индукције и појам индукованог електричног поља. ЕМС самоиндукције и међусобне ин­дук­ције. Успостављање струје у RL ко­лу. Енергија маг­нет­ног поља. Локализација енергије у пољу и густина енергије. Енерги­ја магнећења феромагнетика. Носећа сила електро­маг­нета. Губици услед хистерезиса и вртложних струја.

Наизменичне струје

Тренутне вредности. Увод. Периодичне величине (дефиниција, средња и ефек­тив­на вредност периодичне величине). Простопериодичне величине (основни појмови, фазна ра­­­з­ли­ка, ге­­­нерисање наизменичне електромоторне силе, средња и ефективна вредност на­изменичне ст­ру­је). деални пасивни елементи у колу наизменичне струје (отпорник, ка­лем и кондензатор, појам ректансе, ре­д­на и паралелна веза отпорника, калема иtransformator кондензатора, појам им­пе­дансе и адмитансе). Снага наизменичне струје (активна, реактивна и привидна снага, троугао снаге, ме­ре­ње снаге).

Временски зависни комплексни представници. Векторско представљање прос­то­периодичних ве­личи­на (појам векторских представника, сабирање простопериодичних ве­личи­на помоћу фа­зо­ра, век­торски представници струје и напона на отпорнику, калему и кон­ден­за­то­ру). Појам временски зависних rlcкомплексни представника. Временски зависни комплексни представници напона и струје код отпорника, калема и кондензатора. Комплексна им­пе­дан­са и адмитанса и везе између њих.

Временски независни комплексни представници. Појам временски независних комплексних представника. Временски независни комплексни представници напона и ст­ру­је код отпорника, калема и кондензатора.torusПрелазак на комплексне представнике и по­вра­так на тренутне вредности.

Примена комплексних представника у решавању електричних кола. Основни појмови и закони (шематско представљање и трансфигурација генератора, Омов закон, на­пон на кра­јевима гране сложеног кола, Кирхофови закони, напон између две тачке у колу, еквивалентна им­педанса и адмитанса, трансфигурација звезда – троугао). Комплексна снага (појам комплексне снаге, теорема о одржању комплексне снаге, снага на потрошачу произвољног типа, еквивалентна импеданса потрошача произвољног типа).метод потенцијала чворова, примери примене). Прилагођење пријемника на генератор. Поправка фактора снаге. Методи за решавање сложених електричних кола (директна примена Кир­хо­фо­вих закона, метод контурних струја, метод потенцијала чворова, примери примене). Maxwell-Wien-ov mostТеореме ел­ектричних кола (Тевененова и Нортонова теорема, Теорема суперпозиције, Теорема ре­ци­про­цитета, Компензациона теорема, примери примене). Мостови за наизменичну струју (услов равнотеже, Винов мост).

Реални пасивни елементи. Отпорник, калем, кондензатор.

Магнетно спрегнута кола. Индуктивно спрегнути калемови (основни појмови, на­по­­ни на индуктивно спрегнутим калемовима). Решавање кола која садрже индуктивно спрег­ну­те калемове. Примери кола са спрегнутим калемовима. Teslin transformatorТрансформатор (основни појмо­ви, трансформатор у празном ходу, трансформатор оптерећен импедансом).

Резонантна и антирезонантна кола. Реално резонантно коло. Реално анти­ре­зо­нан­тно коло. Резонанса и антирезонанса двопола са реактивним елементима.

Полифазни системи. Основни појмови. Генерисање трофазног система. Веза ге­не­ра­тора и потрошача у звезду и троугао. Везе између линијских и фаз­них величина. Снага си­­метричног трофазног система. Обртно магнетно поље.