Elektromagnetika – odabrana poglavlja (modul: UPS)

Kurs Elektromagnetika – odabrana poglavlja se, prema akreditaciji iz 2013. godine, izvodi u petom semestru osnovnih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Upravljanje sistemima. Prema novom nastavnom programu (akreditacija 2019), od školske 2021/22, kurs će se izvoditi u šestom semestru.

Šifra predmeta: 2OEU5C07 (V semestar) i 3OEU6B10 (VI semestar)
Status predmeta: Izborni
ESPB: 5 (V semestar) i 6 bodova (VI semestar)
Fond časova: 2 + 2 + 0 (V semestar) i 2 + 2 + 1 (VI semestar)
Knjiga predmeta

Nastavnici (predavanja + računske vežbe):
* Prof. dr Zlata Cvetković, redovni profesor
* Dr Mirjana Perić, docent

Program predmeta:
Maksvelove jednačine u integralnom i diferencijalnom obliku. Maksvelove jednačine u kompleksnom domenu. Elektromagnetne osobine sredine. Granični uslovi. Elektrostatika. Stacionarno i vremenski promenljivo elektromagnetno polje. Analitički metodi za proračun EM polja – teorema lika, korišćenje funkcije kompleksne promenljive (konformno preslikavanje). Numerički metodi za proračun EM polja – metod konačnih razlika, metod konačnih elemenata (FEM). Potencijali elektromagnetnog polja u homogenim sredinama. Pointingova teorema. Ravanski elektromagnetni talasi (u vakuumu, dielektricima, nesavršenim provodnicima, feritima i slojevitim sredinama). Polarizacija polja. Prostiranje EM talasa. Frenelovi koeficijenti.

Literatura:
D. M. Veličković: Elektromagnetika – prva sveska, Elektronski fakultet, Niš, 2004.
D. M. Veličković i saradnici: Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Elektromagnetike, Elektronski fakultet, Niš, 2000.
D. M. Veličković, F. H. Uhlmann, K. Brandisky, R. D. Stancheva, H. Brauer: Fundamentals of Modern Electromagnetics for Engineering, TU Ilmenau, Germany, 2005.
J. V. Surutka: Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2006.
B. Notaroš, V. Petrović, M. Ilić, A. Djordjević, B. Kolundžija, M. Dragović: Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz elektromagnetike, Akademska misao, Beograd, 2002.