Informacije za studente

 

Uputstva, prezentacije i priprema za lab. vežbe

Pravila za rad u laboratoriji

Uvodni čas

I ciklus

Vežba 1 – Kirhofovi zakoni i Omov zakon

Vežba 2 – Tevenenova i Nortonova teorema

I ciklus, predavanja

Laboratorijski instumenti – I deo, uputstvo za korišćenje

II ciklus

Vežba 3 – Električno polje i potencijal

Vežba 4 – Magnetna indukcija i jačina magnetnog polja

II ciklus, predavanja

Uputstvo za korišćenje programskog paketa Femm 4.2

III ciklus

Vežba 5 – Fazni stavovi

III ciklus, predavanja

Uputstvo za korišćenje osciloskopa RIGOL DS1054